Referencie

Integrovaný tepelný agregát

ITA je celosvetovo unikátna technológia tepelného spracovania zrnitých materiálov v dynamickej tenkej vrstve.

Rýchlootáčková rotačná pec

Je určená na tepelné spracovanie jemnozrnitých a prachových materiálov v mechanicky fluidizovanej vrstve.

Hierarchický bilančný model

Hlavným prvkom logistického informačného systému je hierarchický bilančný optimalizačný model (HBOM)

Samoregulačný kontinuálny podávač vsádzky do rotačnej pece

Zabezpečuje dávkovanie suroviny do rotačnej pece, udržiavanie výšky materiálu v pracovnej časti technologického zariadenia a eliminuje

Radiálne tesnenie rotačnej pece

Ovládanie pecnej atmosféry, zabránenie nekontrolovaného nasávania vzduchu do pece, resp. spalinovodov je nevyhnutným

Difúzny horák pre rotačnú pec

Je zariadenie určené na plné využitie sekundárneho vzduchu v rotačných a iných zariadeniach

Technológia komplexného spracovania magnezitu

Cieľom vyvinutej koncepcie sofistikovaného spôsobu ťažby a úpravy magnezitu je komplexné a skoro bezodpadové využitie

mikrofluidna

Mikrofluidný tepelný agregát

Je zariadenie pre priame tepelné spracovanie prachových materiálov využitím hydrodynamickej fluidizácie

databaza

Predikčný riadiaci systém rotačnej pece

Je založený na interakcii operátora so systémom priameho riadenia, v ktorom operátor priamo zasahuje do procesu prostredníctvom zadávania

sp

Softvér pre matematické modelovanie tepelných agregátov

Vytvorený softvér pre matematické modelovanie tepelných agregátov slúži na simuláciu tepelných agregátov tepelného spracovania surovín

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín