Profilácia

VRP ZaSS vo vednej oblasti získavania a spracovania surovín vykonáva:

  • výskum, vývoj a inovácie,
  • výchova a vzdelávanie,
  • inovačné podnikanie.

Neustály rozvoj spoločnosti, podnikov, procesov a produktov je možné zabezpečiť a uskutočniť len inováciami založenými na vedeckých poznatkoch získaných výskumom a vývojom. Výsledkom výskumu a vývoja sú nové technológie, nové systémy a nové materiály poskytujúce kvalitnejšie uspokojovanie potrieb zákazníka pri efektívnom vynakladaní zdrojov na ich produkciu. Vedecké poznatky a skúsenosti z ich aplikácie sú základom kvalitatívne najvyššieho typu inovácií (research based innovation), ktoré významne rozširujú súčasný horizont poznania a tým umožňujú lepšie predikovať budúci vývoj a koncipovať dlhodobejšie vízie a úspešnejšie stratégie ich napĺňania. Strategickým výskumným cieľom VRP ZaSS je vytvorenie SMART fabriky (aplikácia technologických a materiálových inovácií) a Digitálnej fabriky (aplikácia systémových inovácií) v oblasti získavania a spracovania surovín.

Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti VRP ZaSS je príprava odborníkov-inovátorov so zameraním na vednú oblasť Získavanie a spracovanie surovín na úrovni graduálneho, postgraduálneho, celoživotného vzdelávania a zaškoľovania obslužných pracovníkov. Príprava odborníkov v oblasti obsluhy zariadení sa uskutočňuje na bakalárskom stupni vysokoškolského vzdelania. Inžinierske štúdium je zamerané na výchovu technických pracovníkov. Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania sa zameriava na pracovníkov pre oblasť navrhovania a inovácií. Cieľom celoživotného vzdelávania zamestnancov je udržať krok s dobou – krok s najnovšími výsledkami výskumu a vývoja a dokázať ich využívať v každodennej práci. Vzdelávanie je základnou súčasťou inovačných procesov. Na všetkých stupňoch vzdelávania je objektívnou požiadavkou získať kritické množstvo znalosti a schopnosť ich efektívne využívať. Tieto požiadavky vyžadujú kvalitatívne zmeny v systéme vzdelávania, ktoré spočívajú v redukcii encyklopedických poznatkov a rozšírení schopností vytvárať a aplikovať. V súčasnej dobe vzdelávanie a výchova v oblasti inovácií sa uskutočňuje v rámci existujúcich študijných programov. Pripravuje sa však samostatný prierezový medzifakultný študijný program s názvom: Inovácie v získavaní a spracovaní surovín. Cieľom tohto študijného programu je príprava odborníkov pre tvorbu a uskutočňovanie inovácií.

Úlohou inovačného podnikania je zavádzanie vytvorených výrobkových, systémových a technologických inovácií do praxe a ich efektívne využívanie. Podnikanie je nevyhnutnou súčasťou inovačného procesu, nakoľko vytvára prostriedky a požiadavky na uskutočňovanie inovácií a umožňuje získať pre ďalší zmysluplný výskum a vývoj nevyhnutnú vecnú a finančnú spätnú väzbu. Inovačné podnikanie univerzity by malo byť zamerané nielen na plnenie podnikmi definovaných požiadaviek formou zlepšovania existujúcich výrobkov, technológií a systémov, ale predovšetkým by malo byť orientované na definovanie nových potrieb podnikov, ktoré sú výsledkom vedeckej činnosti.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín