Hierarchický bilančný model

Hlavným prvkom logistického informačného systému je hierarchický bilančný optimalizačný model (HBOM), pozostávajúci z parciálnych modelov, ktoré na základe materiálovej bilancie a vstupných kritérií dokážu prepočítať a poskytnúť informácie o výrobnom procese, resp. o výrobe ako takej. Hlavným kritériom je minimalizovanie výrobných nákladov. Využívanie HBOM na jednotlivých úrovniach riadenia je rôzne. Jeho detailizácia rastie smerom k hladine operatívneho riadenia. Na najvyššej úrovni riadenia, strategickej, sa HBOM využíva pre tvorbu strategického plánu a podkladov pre určenie základného smerovania spoločnosti. Stredná úroveň riadenia, taktická, využíva HBOM na úrovni technologických zariadení, dopravných ciest a pri mesačnom plánovaní výroby. Najnižšia úroveň riadenia, operatívna, je charakterizovaná detailným spracovaním HBOM, ktorý podrobne zachytáva jednotlivé zmeny a aktivity, ktoré prispievajú k zmene fyzikálno-chemickýchvlastností materiálu vo výrobnom procese, resp. popisuje jednotlivé operácie technických zariadení, ktoré prispievajú k týmto zmenám.

Hlavné prínosy sú pri otimalizačno – inovatívnych návrhoch zmien technických alebo technologických zariadení a postupov. Prostredníctvom HBOM je možné pristupovať k riadeniu a rozvrjňhovaniu výroby, navrhovať operatívne zmeny a nové postupy. Je dôležitým nástrojom pri tvorbe strategického plánu, hlavne pri plánovaní investičných akcií, ktoré ovplyvňujú výrobný proces.

Hierarchický bilančný model navrhnutý a aplikovaný v nasledujúcich výrobných spoločnostiach:

  • Siderit Nižná Slaná – HBOM pre komplexné spracovanie sideritu, 2001
  • SLOVMAG, a.s. Lubeník – HBOM pre tepelné spracovanie magnezitu, 2003
  • SMZ, a.s. Jelšava – HBOM pre tepelné spracovanie magnezitu, 2009
  • VUM, a.s Žiar nad Hronom – HBOM pre výrobu uhlikových materiálov, 2012
  • Confal, a.s. Slovneská Ľupča – HBOM pre výrobu hliníkovej zliatiny, 2012

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín