Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín

VRP ZaSS

Budúcnosť je pre nás dôležitá

Poslaním VRP ZaSS od svojho vzniku je rozvoj a skvalitňovanie výskumných kapacít v oblasti ťažby a úpravy surovín, teda v ťažobnom a hutníckom priemysle a stavebníctve s cieľom zabezpečiť okamžité riešenie aktuálnych potrieb a požiadaviek podnikateľských subjektov. vlastným výskumom a vývojom, testovaním nových nápadov, návrhov a koncepcií v laboratórnych a poloprevádzkových podmienkach a ich urýchleným transferom získaných poznatkov do praxe vo forme trhovo realizovateľných inovatívnych riešení v inovačnom biznise a následne aj do vzdelávacieho procesu.

VRP ZaSS zakladateľ Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín

VRP ZaSS, ktoré je členom riadiaceho výboru platformy (High Level Group) Európskej technologickej platformy pre udržateľné surovinové zdroje (ETP SMR), bolo vedením ETP SMR poverené k založeniu slovenskej Národnej Technologickej Platformy pre Udržateľné Surovinové Zdroje v spektre od prieskumu a ťažby surovín, cez spracovanie, metalurgiu, až po recykláciu a substitúciu. Ustanovujúca valná hromada združenia NTP VVIS sa konala dňa 6. novembra 2014. Združenie aktívne pôsobí vo výskume, vývoji a aplikácií výsledkov vo forme konkrétnych inovácií v rámci slovenských podnikov pôsobiacich v sektore získavania a spracovania surovín. Združenie sa v rámci svojej výskumno-vývojovej činnosti sústreďuje na problematiku získavania, spracovania surovín a pre potreby podnikovej praxe (prioritne pre svojich zmluvných partnerov) vyvíjania riešení na všetkých inovačných úrovniach (úroveň elementárneho procesu, komponentu, modulu, agregátu a technológie) a v rámci celého inovačného cyklu (základný a aplikovaný výskum, vývoj, transfer a realizácia). Združenie poskytuje odborný servis pre potreby Ministerstva školstva VVaŠ SR, Ministerstva hospodárstva SR v oblasti získavania a spracovania surovín a Ministerstva životného prostredia SR, na základe podpory ktorých vzniklo. V súvislosti s tým združenie podporuje výmenu informácií medzi svojimi členmi a s členmi obdobných európskych a ďalších medzinárodných asociácií. Účelom a cieľom združenia je vytváranie konzorcií pre realizáciu národných a európskych výskumných projektov; aktívne pôsobenie na prostredie k zlepšovaniu konkurencieschopnosti slovenských podnikov v priemyselnej oblasti; aktívne zapájanie sa do výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorého výstupom budú noví odborníci v oblasti získavania a spracovania surovín; organizovanie a účasť na vedecko-technických konferenciách, seminároch; propagovanie slovenskej vedeckej a technickej spolupráce a vedecko-technického vývoja a inovácií. Združenie sa vo svojej činnosti sa zameriava na oblasti, ktoré majú pre SR značný ekonomický dopad a spoločenskú závažnosť, sú predmetom veľkého záujmu verejnosti na národnej, ale aj európskej úrovni a majú vysoký potenciál pridanej hodnoty. Združenie NTP VVIS má definovanú svoju organizačnú štruktúru, predsedníctvo a pracovné skupiny.

Top 10 inovačných výsledkov

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín