VRP ZaSS

Budúcnosť je pre nás dôležitá

Poslaním VRP od svojho vzniku je rozvoj a skvalitňovanie výskumných kapacít v oblasti ťažby a úpravy surovín, teda v ťažobnom a hutníckom priemysle a stavebníctve s cieľom zabezpečiť okamžité riešenie aktuálnych potrieb a požiadaviek podnikateľských subjektov. vlastným výskumom a vývojom, testovaním nových nápadov, návrhov a koncepcií v laboratórnych a poloprevádzkových podmienkach a ich urýchleným transferom získaných poznatkov do praxe vo forme trhovo realizovateľných inovatívnych riešení v inovačnom biznise a následne aj do vzdelávacieho procesu.

Víziou VRP je stať sa národným výskumným a inovačným klastrom pre oblasť ťažby a úpravy surovín a efektívne poskytovať komplexné výskumno-vývojové a inovatívne služby nielen na slovenskom, ale aj európskom trhu. Napĺňanie tejto vízie je realizované technologickým rozvojom, priestorovou, personálnou a organizačnou infraštruktúrou, integráciou VRP do národných a európskych výskumných sietí a najmä realizáciou vlastného širokého zákaznícky orientovaného výskumu a vývoja a aplikáciou jeho výsledkov vo forme konkrétnych inovatívnych riešení. v praxi a vo vzdelávacom procese.

Inovatívny čin roku 2008

Spolupráca s jedenástimi zmluvnými partnermi VRP v rámci riešenia projektu finančne podporovaného a riadeného APVV a GAAV, ako aj výskumných projektov zadaných praxou, vyústila do viacerých originálnych riešení a produktov, z ktorých značná časť bola aplikovaná, resp. je pripravená ich aplikácia. v praxi. Najvýznamnejším výsledkom doterajšej výskumnej práce je Integrovaný tepelný agregát (ITA), ktorý bol ocenený ministrom hospodárstva ako inovatívny čin roku 2008 v kategórii technologická inovácia.

Technologické centrá a detašované pracoviská VRP

Súčasťou stratégie rozvoja VRP je aj vybudovanie technologických centier – miest pre pilotné overenie výsledkov vlastného výskumu a vývoja v poloprevádzkových podmienkach, resp. v podmienkach malokapacitnej výroby. Technologické centrá boli vytvorené v spolupráci s partnerskými firmami VUM, a.s. Žiar nad Hronom, OFZ, a.s. a  Confal, a.s. Slovenská Ľupča.

VRP zakladateľ Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín

VRP, ktoré je členom riadiaceho výboru platformy (High Level Group) Európskej technologickej platformy pre udržateľné surovinové zdroje (ETP SMR), bolo vedením ETP SMR poverené k založeniu slovenskej Národnej Technologickej Platformy pre Udržateľné Surovinové Zdroje v spektre od prieskumu a ťažby surovín, cez spracovanie, metalurgiu, až po recykláciu a substitúciu. Ustanovujúca valná hromada združenia NTP VVIS sa konala dňa 6. novembra 2014. Združenie aktívne pôsobí vo výskume, vývoji a aplikácií výsledkov vo forme konkrétnych inovácií v rámci slovenských podnikov pôsobiacich v sektore získavania a spracovania surovín. Združenie sa v rámci svojej výskumno-vývojovej činnosti sústreďuje na problematiku získavania, spracovania surovín a pre potreby podnikovej praxe (prioritne pre svojich zmluvných partnerov) vyvíjania riešení na všetkých inovačných úrovniach (úroveň elementárneho procesu, komponentu, modulu, agregátu a technológie) a v rámci celého inovačného cyklu (základný a aplikovaný výskum, vývoj, transfer a realizácia). Združenie poskytuje odborný servis pre potreby Ministerstva školstva VVaŠ SR, Ministerstva hospodárstva SR v oblasti získavania a spracovania surovín a Ministerstva životného prostredia SR, na základe podpory ktorých vzniklo. V súvislosti s tým združenie podporuje výmenu informácií medzi svojimi členmi a s členmi obdobných európskych a ďalších medzinárodných asociácií. Účelom a cieľom združenia je vytváranie konzorcií pre realizáciu národných a európskych výskumných projektov; aktívne pôsobenie na prostredie k zlepšovaniu konkurencieschopnosti slovenských podnikov v priemyselnej oblasti; aktívne zapájanie sa do výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorého výstupom budú noví odborníci v oblasti získavania a spracovania surovín; organizovanie a účasť na vedecko-technických konferenciách, seminároch; propagovanie slovenskej vedeckej a technickej spolupráce a vedecko-technického vývoja a inovácií. Združenie sa vo svojej činnosti sa zameriava na oblasti, ktoré majú pre SR značný ekonomický dopad a spoločenskú závažnosť, sú predmetom veľkého záujmu verejnosti na národnej, ale aj európskej úrovni a majú vysoký potenciál pridanej hodnoty. Združenie NTP VVIS má definovanú svoju organizačnú štruktúru, predsedníctvo a pracovné skupiny.

Top 10 inovačných výsledkov

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín