Samoregulačný kontinuálny podávač vsádzky do rotačnej pece

Zabezpečuje dávkovanie suroviny do rotačnej pece, udržiavanie výšky materiálu v pracovnej časti technologického zariadenia a eliminuje prepad vstupného materiálu z rotačnej pece pri jeho dávkovaní tým, že vo vnútri pece je umiestnené hradítko spolu so sústavou variech. Táto konštrukcia samoregulačného dávkovača umožňuje kontinuálne dávkovanie vstupného materiálu do rotačnej pece s eliminovaním jeho prepadu mimo technologické zariadenie. Protiskĺzovými zábranami sa dosahuje premiešavanie materiálu vo vrstve aj pri menšej hrúbke. Jednoduchým riešením sú zádržné pásy vytvorené vyčnievajúcou výmurovkou cca 10 cm v počte 4 – 10 kusov po obvode pece. Takéto riešenie tiež prispieva k zvýšeniu intenzity prenosu tepla (zväčšený teplovýmenný povrch) a k zníženiu strát tepla plášťom pece. Zároveň zmena pohybu vsádzky (kĺzanie nahradené prevaľovaním) prispieva k zníženiu mechanického opotrebenia vymurovky. Predĺžením pobytu materiálu v peci sa skracuje slinovacie pásmo a predlžuje sa ohrievacie pásmo, čo taktiež prispieva k zvýšeniu tepelnej účinnosti pece.

Aplikácia samoregulačného kontinuálneho dávkovača vsádzky do rotačnej pece č.2 v spoločnosti SMZ, a.s. Jelšava priniesla zvýšenie výkonu o 7%, zníženie spotreba energie o 7%, Podávačzníženie prašnosti spalín o cca 25 % pri zlepšenej kvalite produktu vyjadrenej zvýšenou objemovou hmotnosťou. Ekonomický dopad aplikácie riešenia najlepšie vystihuje doba návratnosti v dĺžke 3,94 dňa. V súčasnosti prebieha patentové konanie tohto technického riešenia.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín