Rýchlootáčková rotačná pec

Rýchlootáčková pec je určená na tepelné spracovanie jemnozrnitých a prachových materiálov v mechanicky fluidizovanej vrstve. Mechanická fluidizácia sa uskutočňuje zvýšením otáčok do tej mieri, že materiál v peci je rovnomerne rozložený po priereze pece. Hlavná výhoda tohto riešenia je intenzívny prenos tepla ktorý sa dosahuje tým, že jednotlivé zrná materiálu sú individuálne zúčastnené prenosu tepla medzi povrchom materiálu a spalinami. Fluidizácia materiálu sa dosahuje pri rovnováhe odstredivých a gravitačných síl. Agregát môže byť usporiadaný ako suprúdny alebo protiprúdny. Z hľadiska lokálneho prúdenia sa jedná o priečny pohyb materiálov a pozdĺžny pohyb spalín. Z hľadiska prenosu tepla základné faktory ovplyvňujúce prenos tepla, zrnitosť materiálu a zaplnenie pece. Ktorými sa priamo ovplyvňuje veľkosť výmennej plochy medzi materiálom a spalinami.

Technologickou výhodou rýchlootáčkovej pece je, že pohyb materiálu nie je závislý od pohybu plynov, čo umožňuje efektívne ovládanie výkonu pece. Zdroj tepla pre rýchlootáčkovú pec môže byť zabezpečovaný spaľovaním priamo v priestore pece, alebo v samostatnej spaľovacej komore. Prenos tepla v porovnaní s klasickou pecou sa zvyšuje okolo 25 násobne, čo umožňuje redukovať v rozmery pece približne desať násobne. Zvýšený výkon má podstatný vplyv na využitie tepla v dôsledku poklesu teploty odchádzajúcich spalín a zníženej veľkosti plášťa pece s dokonalým využitím tepla produktu. Koncepčne možno pec zaradiť medzi vysoko intenzívne tepelné agregáty. Boli postavené dve experimentálne pece, na ktorých bolo zrealizované tepelné spracovanie brucitu (Mg(OH)2), a sušenie chrómovej rudy, pieskov a drevných štiepok. Experimenty potvrdili očakávané výsledky. Použitie rýchlootáčkovej pece je vhodné pre materiáli v rozmedzí 0-6 mm.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín