Softvér pre matematické modelovanie tepelných agregátov

Vytvorený softvér pre matematické modelovanie tepelných agregátov slúži na simuláciu tepelných agregátov tepelného spracovania surovín a prezentáciu výsledkov v 2D a 3D prostredí. Softvér je tvorený matematickým modelom a grafickým interface pre jeho ovládanie. Ovládanie matematického modelu je pomocou štandardných internetových prehliadačov (odporúčané IE 9, Chrome 15, Firefox 8 a novšie). Prioritne je výpočtová časť určená pre serverové použitie a vzdialený prístup, nakoľko je výpočet hardvérovo náročný. Grafický interface pre ovládanie modelu je vytvorený pomocou štandardných web technológií – html, php, svg a vrml.

Pri tvorbe systému bola zvolená metóda elementárnych bilancií pre sekvenčný model s využitím náhradných čiastkových modelov, kde rozlišovacia schopnosť je daná veľkosťou elementárnych prvkov ako aj voľbou modelov čiastkových procesov. Za týmto účelom sú tepelné agregáty rozdelené na zóny, ktoré sa vyznačujú spoločnými parametrami (napr. rovnaký vstup média alebo hrúbka vrstvy), každá zóna je rozdelená na vrstvy a tie potom na elementy. Materiálová a tepelná bilancia je urobená pre jednotlivé elementy. Po ukončení simulácie je možné zobraziť výsledky v 2D a 3D grafickej resp. tabuľkovej forme. Ako predvolené je zobrazenie teplôt materiálu a spalín. Pomocou matematického modelu je možné simulovať šachtové pece, rotačné pece, fluidné pece a fontánové pece, zariadenie vo výskume na VRP, pec v kompaktnej tenkej vrstve, rotačné fluidné pece, mikrofluidné pece. Modely sú upravované tak, aby efektívne slúžili v 3D oblasti a reálnom čase. Využitím princípov ekvivalentnosti namiesto princípu podobnosti sa zjednodušuje kalibráciu matematického modelu a vytvára možnosť nahrádzať experimenty simuláciami.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín