Materiálový výskum a vývoj

Cieľom materiálového výskumu a vývoja VRP je zvýšenie efektívnosti využitia dostupných slovenských nerastných surovín ako aj surovín z alternatívnych zdrojov – odpadov. Materiálový výskum je orientovaný na spoznanie vlastností surovín a vstupných materiálov, medziproduktov ako aj finálnych produktov a predovšetkým na správne definovanie požiadaviek a potrieb zákazníkov v oblasti nových efektívnejších materiálov a výrobkov.

Vykonávaný materiálový výskum je možné vo VRP rozdeliť do troch kategórií, a o na: pro-výrobkový, pro-technologický a pro-systémový.

Pro-výrobkový materiálový výskum a vývoj

Táto časť výskumu a vývoja je zameraná na inováciu produktov s cieľom dosiahnutia vyššej efektivity a finalizácie spracovania slovenských surovín najmä na báze karbonátov (magnezitu, dolomitu, vápenca, mastenca a serpentinitu), silikátov,  ílových materiálov ako aj druhotných surovinových zdrojov. Výskum je orientovaný na určovanie fyzikálnych, chemických, metalurgických vlastností materiálov a možnosti zvýšenia medzných hodnôt ich vlastností.

Táto časť výskumu je pre potreby riešených projektov VRP komplexne zabezpečovaná partnerským pracoviskom – Katedrou keramiky Hutníckej fakulty.

Pro-technologický materiálový výskum a vývoj

Náplňou tejto časti materiálového výskumu a vývoja VRP je skúmanie tých vlastností materiálov, ktoré určujú spôsob a ovplyvňujú efektivitu ich spracovania. V tejto oblasti materiálového výskumu VRP využíva vlastnú na špičkovej úrovni vybudovanú prístrojovú infraštruktúru ako aj laboratória na svojich detašovaných pracoviskách u priemyselných partnerov.

Pro-systémový materiálový výskum a vývoj

Cieľom pro-systémového materiálového výskumu a vývoja je zhodnotenie poznatkov získaných v predchádzajúcich dvoch častiach materiálového výskumu ich aplikovaním a využitím pri inovácií výrobných systémov, t.j. inovácií technologických postupov spracovania surovín. Náplňou pro-systémového výskumu je návrh vhodných technologických operácií a technických riešení pre ich zabezpečenia ako aj určenie správneho poradia ich vykonávania s ohľadom na dosiahnutie požadovaných finálnych vlastností produktov.

Výstupom výskumu je variantné definovanie výsledných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov produktov a technologických, technických, kapacitných, ekonomických a environmentálnych parametrov inovovaných výrobných systémov.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín