Systémový výskum a vývoj

Cieľom systémového výskumu a vývoja VRP je návrh komplexných podnikových systémov riadenia založených na uplatnení filozofie pokročilého ovládania procesov (Advanced process manipulation – APM), t.j. na princípoch samoregulácie a samoriadenia procesov. Základnými prvkami pre tvorbu týchto pokročilých systémov riadenia a zároveň predmetmi výskumu a vývoja VRP sú matematické modelovanie, informatizácia, monitorovanie a riadenie, logistika a ekonomizácia procesov. Strategickým cieľom VRP v systémovom výskume je realizácia koncepcie Digitálnej fabriky v podmienkach slovenského montánneho podniku.

VRP ZaSS v rámci svojho programu systémového výskumu a vývoja sa zameriava najmä na tieto oblasti:

  • Matematické modely procesov a agregátov ako základný pilier výskumu.
  • Simulačné modely.
  • Inteligentné monitorovacie systémy.
  • Predikčné riadiace systémy technologických procesov.
  • Podnikové systémy riadenia – Total Plant Solutions (TPS).
  • Podnikové logistické systémy.
  • Technologická logistika.
  • Podnikové ekonomické systémy – on-line hodnotové riadenie.
  • Informatizácia, digitalizácia a virtualizácia procesov ZaSS

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín