Výskum vlastností medziproduktov a plynných látok vznikajúcich pri spracovávaní hliníkonosných odpadov a návrh koncepcie ich energetického zhodnotenia dospaľovaním

Anotácia

V procese spracovania hliníkových odpadov formou briketácie vznikajú prachové a plynné odpady. Predmetom riešenia je znižovanie a využívanie prachových odpadov a vzniknutých plynov vo vlastnom procese, resp. na iné energetické účely.

V rámci riešenia boli uvažované viaceré alternatívy, ktoré umožňujú maximalizovať ich využitie priamo v procese výroby hliníkonosnej vsádzky od oceliarenských konvertorov.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín