Výskum procesov a vývoj zariadení pre tepelné spracovanie jemnozrnitých materiálov

Anotácia

Projekt bol zameraný na tepelné spracovanie jemnozrnitých a prachových materiálov vo fluidizovanom stave. Na základe predbežných výskumov bola zvolená cesta mechanickej a hydraulickej fluidizácie. Mechanická fluidizácia sa uskutoční v rotačnej peci s vysokými otáčkami účinkom odstredivých a gravitačných síl. Hydraulická fluidizácia sa uskutoční účinkom hydraulických síl. Uvedené princípy umožňujú podstatne intenzifikovať prenos tepla a optimálne usporiadať technologický proces.

Výskum bol zameraný na procesy prebiehajúce v uvedených typoch vrstiev použitímfyzikálnych a matematických modelov. Na základe získaných poznatkov boli navrhnuté metódy a funkčné modely tepelného spracovania. Vyvinuté a poloprevádzkovo overené technologické zariadenia rozšírili možnosti spracovania jemnozrnitých a prachových materiálov pri vysokej ekonomickej a ekologickej efektívnosti.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín