Technologicky, logisticky a environmentálne pokročilý proces karbonizácie antracitu vo VUM, a.s. Žiar nad Hronom

Anotácia

Náplňou projektu je inovácia procesu tepelného spracovania antracitu a na jeho báze uskutočnená výroba uhlikatých výrobkov, predovšetkým elektród. Hlavné technologické zariadenia karbonizácie antracitu sú rotačné pece, ktoré sa vyznačujú vysokou mernou spotrebou tepla. Táto je zapríčinená nedostatočným využívaním tepla koksu, odpadového tepla spalín a stratami tepla. Nová koncepcia je založená na riešeniach, ktorými sa dosahuje minimálna spotreba energie na proces a využitie užitočného a odpadového tepla na výrobu energie tepelnej, resp. elektrickej.

Logistické riešenie zabezpečuje optimalizáciu logistických procesov na úrovni výrobných zariadení a plánovanie výroby. Komplexným riešením technologických a logistických operácií sa dosiahne maximálny ekonomický efekt, ktorý sa prejaví nielen znížením výrobných nákladov a spotrebe energie ale aj v znížení environmentálnych dopadov na životné prostredie.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín