Technologické centrá a detašované pracoviská VRP

Súčasťou stratégie rozvoja VRP je aj vybudovanie technologických centier – miest pre pilotné overenie výsledkov vlastného výskumu a vývoja v poloprevádzkových podmienkach, resp. v podmienkach malokapacitnej výroby. Technologické centrá boli vytvorené v spolupráci s partnerskými firmami SMZ, a.s. Jelšava, CCT, s.r.o. Prešov, VUM, a.s. Žiar nad Hronom, Confal, a.s. Slovenská Ľupča, a Spišcol, s.r.o. Spišská Nová Ves.

  • Detašované pracovisko v spoločnosti Confal, a.s. Slovenská Ľupča
  • Spoločné inovačné centrum VRP a spoločnosti VUM, a.s. Žiar nad Hronom
  1. VRP – člen Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné surovinové zdroje ETP SMR
  2. VRP – člen konzorcia projektu FP7- I2Mine – Inovatívne technológie a koncepcie pre inteligentnú hlbinnú baňu budúcnosti
  3. VRP – člen konzorcia ERA-MIN – konzorcia pre vytvorenie sietí pre priemyselné spracovanie surovín pre európsky priemysel, člen expertnej skupiny pre Primárne zdroje WG1
  4. VRP – člen konzorcia HU-SK, projektu cezhraničnej spolupráce Interreg
  5. VRP aktivity v Európskom inovačnom partnerstve pre surovinové zdroje EIP on RAW Materials
  6. VRP aktivity v budovaní Znalostných a inovačných partnerstiev- KIC (Knowledge Innovation Comunity) RM (Raw materials)
  7. VRP – člen projektov v rámci HORIZON 2020

VRP – člen Európskej technologickej platformy pre trvalo udržatelné surovinové zdroje (ETP SMR)

Pracovisko VRP je od 24.8.2009 riadnym členom platformy, ako aj členom High Level Group ETP SMR– riadiacej skupiny s rozhodovacou právomocou- www.etpsmr.org ETP SMR je platformou pre VaV, prieskum a ťažbu, spracovanie surovín pre banský, chemický, hutnícky a stavebný sektor vo forme nových produktov a materiálov a ich recykláciu. Cieľom ETP SMR je poskytnúť nové technológie, materiály a produkty pre existujúce priemyselné aplikácie a trhy a zároveň zvýšiť výkonnosť manažmentu surovinových zdrojov riadením celého životného cyklu spracovania surovín. Prioritou ETP SMR je efektivita v oblasti energetickej, environmentálnej a ekonomickej stránky spracovania surovín, umiestnenie procesov v podzemí, nové produkty na báze mikro a nanočastíc, technológie spracovania odpadov a vytváranie novej bázy poznatkov. VRP je jedným zo spoluzakladateľov tzv. Novej ETP-SMR, ako právnej entity, poverenej Európskou Komisiou koordináciou všetkých aktivít, spojených so surovinami.

VRP – člen konzorcia projektu FP7- I²Mine- Inovatívne technológie a koncepcie pre inteligentnú hlbinnú baňu budúcnosti

Projekt sa rozsahom prác a objemom pridelených finančných prostriedkov radí medzi tzv. LARGE projekty- teda programy! Program I²Mine patrí momentálne medzi najväčšie výskumno-vývojové projekty financované EÚ. Hlavným koordinátorom projektu je významná švédska banská spoločnosť LKAB a hlavným projektovým manažérom je anglická spoločnosť MIRO- Mineral Industry Research Organisation. Cieľom projektu je realizovať inovatívne technológie a koncepcie pre Európsku inteligentnú hlbinnú baňu budúcnosti. Dosiahnutie cieľa je podporené sériou výskumných a vývojových aktivít za účelom realizácie konceptu z hľadiska dopadov na životné prostredie neviditeľnej bane (invisible mine). Členmi programu/projektu I²Mine sú najvýznamnejšie európske podniky, združenia a univerzitné pracoviská banského sektora resp. sektora získavania a spracovania surovinových zdrojov. Toto zoskupenie sa považuje za kľúčového hráča na poli realizácie prioritnej oblasti podpory banského priemyslu Európskou Úniou v rámci rozvojového programu Europe 2020 agenda. Členmi projektového tímu je 23 najvýznamnejších európskych banských spoločností, ako napríklad ABB, Agnico-Eagle, Boliden AB, Aalto University, RWTH Aachen University, K+S, Kiirunanavaara AB, KGHM CUPRUM Ltd., Sandvik Mining and Construction, Meyco- BASF division, Lulea University, Fraunhofer IPA a iné. Pracovisko VRP je tretím najvýznamnejším partnerom čo sa rozsahu prác a rozpočtu týka.

VRP – člen konzorcia ERA-MIN – konzorcia pre vytvorenie sietí pre priemyselné spracovanie surovín pre európsky priemysel

Projekt 7. RP ERA-MIN pre vytvorenie sietí na spracovanie surovín pre Európsky priemysel- VRP je člen expertnej skupiny pre aktivity WG1- primárne zdroje. ktorý presadzuje relevantné zastúpenie SR (MH) pre oblasť NMP a presadzuje spoločnosť SMZ, a.s. Jelšava ako pilotnú európsku banskú prevádzku. Konzorcium ERA-MIN je zložené zo 14 významných podnikov, združení a univerzitných pracovísk banského sektora resp. sektora získavania a spracovania surovinových zdrojov, ktoré majú schopnosť integrovať a spájať subjekty do cielených komunít. Výzva je orientovaná na vybudovanie Európskej výskumnej siete pre priemyselné spracovanie surovín pre európsky priemysel a vytvorenie komunity ERA-NET v oblasti NMP (nanovied, nanotechnológií, materiálov a nových výrobných technológií).

VRP – člen konzorcia HUSK

VRP je členom ďalšieho medzinárodného projektu – Programu cezhraničnej spolupráce Maďarskej republiky a SR s názvom Laboratórium virtuálnej reality pre továreň budúcnosti, kde pilotným výstupom je riešenie Digitálnej továrne pre tepelné spracovanie surovín v SMZ Jelšava, a.s. Základným a strategickým cieľom projektu je prispieť k ekonomickej a sociálnej integrácii a k dynamickému rozvoju cezhraničných vzťahov regiónov Miškolc a Košice. Základným cieľom je vytvorenie laboratória virtuálnej reality, ktoré bude integrovať intelektuálnu a materiálovú / výskumnú kapacitu partnerov na oboch stranách, podporu technologického rozvoja a konkurencieschopnosti najmä malých a stredných podnikov (SME), ďalej je to využitie zdrojov laboratória virtuálnej reality na zvýšenie efektivity a inovačnej intenzity firiem v regióne, podporu vzťahov prekračujúcich hranice a podpora transferu technológií. Celkovým efektom projektu by malo byť zvýšenie synergie medzi partnermi v oblasti existujúcich poznatkov, vo vedeckom výskume a vývoji a integrácia moderných inžinierskym aktivít/kapacít využívajúcich IKT vo virtuálnom priestore. Projekt bol ukončený koncom roka 2014.

VRP aktivity v Európskom inovačnom partnerstve pre surovinové zdroje (EIP on RAW Materials)

Jedným z pilierov stratégie EÚ na roky 2014 – 2020 a stratégie budovania „Inovačnej únie“ sú Európske inovačné partnerstvá (EIP) pre rôzne oblasti, definované za účelom integrácie a koordinácie existujúcich iniciatív a nástrojov. Partnerstvá by mali dať dokopy relevantných hráčov na rôznych úrovniach. Základom spoločnej stratégie sú princípy inovačného trojuholníka. V určitej forme existujú alebo sú pripravované nasledujúce EIP: Aktívne a zdravé starnutie, Na vodu efektívna Európa, Suroviny, Poľnohospodárstvo a Inteligentné mestá. Po prvom existujúcom EIP (Active and Healthy Ageing) sa EK rozhodla podporovať prioritne ďalšie 2 nové pilotné Európske inovačné partnerstvá, a to: „Surovinové zdroje“ a „Poľnohospodársku produktivitu a trvalú udržateľnosť“, ktoré patria k tzv. eko-inováciám. VRP ako člen špecializovaného HLG výboru ETP-SMR od začiatku participoval na príprave EIP-RM.

VRP aktivity v budovaní Znalostných a inovačných partnerstiev- KIC (Knowledge Innovation Comunity)

VRP je členom prípravného konzorcia pre etablovanie KIC on Raw Materials za účelom komercionalizácie inovácií v oblasti udržateľných surovinových zdrojov. VRP je členom kolokačného centra CLC EAST/KIC RawMatTERS, asociovaným členom ESEE region s ambíciou stat sa Core partnerom KIC RM s rozhodovacou právomocou. KIC – RawMatTERS – pre oblasť udržateľného prieskumu, ťažby, spracovania, recyklácie a nahrádzania – združuje viac než 100 partnerov z 20 členských štátov EÚ. KIC sa zameria na udržateľný rast a vytváranie pracovných miest prostredníctvom podpory start-upov, malých a stredných podnikov a vzdelávania; KIC RawMatTERS predstavuje najsilnejšie konzorcium, ako kedy bolo vytvorené na poli surovín! Do 2022 má cieľ vytvoriť, okrem iného, 64 start-upov a 5 nových primárnych / sekundárnych zdrojov kritických surovín (CRM). Ambície VRP spočívajú v nadväzujúcich aktivitách spojených s prípravou konzorcií pre projekty formovania nových KIC RM (proklamovaných programom H2020), preto VRP sa zúčastňuje všetkých relevantných medzinárodných a národných stretnutí za týmto účelom. Účasť v tomto „špičkovom klube“ zabezpečí komercionalizáciu inovácií v oblasti surovinových zdrojov pre VRP na roky 2014 – 2020.

VRP – člen projektov v rámci HORIZON 2020

VRP je v rámci iniciatív stratégie HORIZON 2020 členom prípravy 2 projektov pre nové výzvy H2020: I2Mine-2, ako voľného pokračovania výskumov z pôvodného projektu I2Mine v oblasti digitalizácie a I2Mine – pilot, ako pokračovania aplikácie pilotných prevádzok v praxi pre oblasti logistiky. Spolu s nemeckou spoločnosťou K+S, VRP na základe ich oslovenia pripravuje spoločný projekt v rámci komitmentu programu HORIZON 2020, ktorého náplňou je vývoj novej technológie výroby MgCl2 z priemyselných odpadov vznikajúcich pri výrobe taviacich krycích solí a ako aj zefektívnenie samotnej výroby krycích solí (nutných na výrobu hliníka a horčíka). Okrem toho, VRP na základe svojho postavenia v Európskych štruktúrach pre suroviny, zabezpečuje aj účasť iných partnerov do programov HORIZON 2020 (napr. Nové technológie prieskumu a geomodely, EUROPEM, PROMETIA, INCOMES RMC pre partnerov z TUKE).

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín