Tvorba a využívanie objektov virtuálnej reality v oblasti získavania a spracovania surovín

Anotácia

Náplňou projektu bolo navrhnúť prostredie virtuálnej reality, vytvoriť prostriedky pre jeho tvorbu a prostriedky pre jeho využívanie. Predmetom riešenia bol rozvoj metód, algoritmov a programových prostriedkov potrebných pre analýzu a syntézu jednotlivých častí systému.

Výskum v oblasti modelovania bol zameraný na tvorbu modelov s vysokým stupňom adekvátnosti k reálnym objektom. Boli rozpracované nové metódy on-line a off-line adaptácie modelov na reálne procesy. Tiež boli vytvorené nové typy matematických modelov, založené na deriváciách neceločíselného rádu a na heuristických prístupoch. V rámci tvorby simulačných modelov boli rozpracované interaktívne metódy simulácie vhodné pre prácu on-line, resp. v reálnom čase.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín