Technológia komplexného spracovania magnezitu

Cieľom vyvinutej koncepcie sofistikovaného spôsobu ťažby a úpravy magnezitu je komplexné a skoro bezodpadové využitie vydobytého nerastu vo výrobe vysokokvalitných produktov určených pre široké spektrum použitia v rôznych oblastiach priemyslu, ekológie, poľnohospodárstva a lesníctva. Táto koncepcia umožňuje dosiahnuť vysokú produktivitu práce a vysokú konkurencieschopnosť z hľadiska kvality produkcie, energetickej a surovinovej náročnosti a z hľadiska logistických nákladov pri minimálnej environmentálnej záťaži. Primárnym východiskom, na ktorom je založená táto koncepcia ťažby a spracovania magnezitu sú vlastné nové technológie regulovaného a efektívneho tepelného spracovania prachových (mikrofluidná pec), jemnozrnitých (rýchlootáčková rotačná pec) a zrnitých (integrovaný tepelný agregát) a kusových (inovovaná šachtová pec) materiálov. Ich nesporné výhody oproti v súčasnosti využívaným technológiám, najmä ich ovládateľnosť a energetická náročnosť, umožňujú radikálne zmeniť proces úpravy. Cieľom súčasnej predúpravy suroviny je pripraviť čo najčistejšiu vsádzku do tepelného spracovania a to z dôvodu veľmi vysokej energetickej náročnosti prepalu.

Zavedením nových tepelných zariadení (s výrazne nižšou mernou spotrebou a dokonalejším ovládaním tepelného procesu) sa dosiahne stav, keď obohacovanie môže nasledovať až po tepelnej úprave a to z dôvodu nových technických a technologických možností tepelných agregátov a spoznaných špecifických vlastnosti magnezitu, resp. produktu jeho tepelnej úpravy – kaustiku. Na prvotnú myšlienku zmeniť postupnosť úpravy (najprv tepelná úprava a až potom separácia) nadviazal celý rad ďalších myšlienok, návrhov a opatrení, ktoré umožňujú zlepšenie technicko-ekonomických a prevádzkových parametrov. Navrhovaná koncepcia preto obsahuje okrem nových tepelných agregátov pre spracovanie magnezitovej rudy aj inovované úpravnícke zariadenia (inovovaný magnetický separátor, veterný triedič v tenkej vrstve, kontinuálny odtrieďovač nadrozmerných zŕn, priebežný kladivový drvič, autogénny drvič), nové spracovateľské postupy a nové environmentálne, logistické a organizačné riešenia, ktoré sú výsledkom doterajšieho výskumu vo VRP. Platnosť navrhnutej koncepcie bola už overená na matematických a fyzikálnych modeloch, resp. je per-partes fyzicky overovaná v poloprevádzkových a prevádzkových podmienkach.

Pripravované komplexné overovanie v podmienkach poloprevádzkovej experimentálnej výroby by malo preukázať zníženie energetickej náročnosti o cca 30-40 % oproti klasickým – vo svete používaným riešeniam výroby kaustickej magnézie a výrazne rozšírenie spektra vyrábaných produktov. Výstavbe poloprevádzkovej technologickej linky vo VRP predchádza je konštrukcia a vizualizácia v prostredí virtuálnej reality. Vytvorenie digitálneho obrazu technológie komplexného spracovania magnezitu je rozhodujúcim krokom pre vytvorenie fungujúcej Digitálnej fabriky.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín