Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

Anotácia

Univerzitný vedecký park Technicom bude v budúcnosti stimulovať, rozvíjať a zabezpečovať predovšetkým aplikovaný výskum, realizovať účinný transfer znalostí, produktov a technológií medzi univerzitami, výskumnými inštitúciami a firmami v trhovom prostredí na báze vzájomne výhodnej spolupráce. Tým prispeje aj k rozvoju inovačne orientovaných firiem vo forme „spin-off“, alebo “start-up“.

VRP ZaSS v rámci UVP TECHNICOM koordinuje výskumné aktivity vo vednej oblasti – Environmentálne inžinierstvo.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín