Rozvoj spoločného výskumno-vývojového a inovačného centra a jeho využitie v zefektívňovaní tepelného spracovania surovín

Anotácia

Strategickým cieľom projektu je rozvojom spoločnej výskumnej základne a vývojom high-tech technológií zabezpečiť trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť spracovania domácich nerudných surovín. Cieľom budovania spoločného výskumno-vývojového a inovačného centra (SVVIC) je systémová integrácia a aktivácia disponibilných výskumných kapacít v oblasti spracovania nerudných surovín formou inštitucionálneho a programového prepojenia univerzitného a podnikového výskumu. Trvalý rozvoj spoločného výskumného potenciálu umožní produkovať inovácie, ktoré pomôžu žiadateľovi byť konkurencieschopným na svetových trhoch.

Poslaním centra je generovanie kritických poznatkov a transfer najnovších poznatkov do praxe a do vzdelávacieho procesu. Spoločný výskum a vývoj je predmetne zameraný na komplexnú optimalizáciu rotačných a šachtových pecí používaných v procese výpalu magnezitového slinku.

 

Partneri Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava CCT, s.r.o. Prešov

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín