Slovenská výskumno-inovačná platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje

Anotácia

Surovinové a palivové zdroje majú strategický význam. Slovensko je relatívne bohaté na nerudné suroviny a úspešné v ich využívaní. Požiadavka trvalo udržateľného rozvoja v surovinovej oblasti si ale vyžaduje inovácie technológií pre efektívnejšie získavanie a spracovanie surovín do produktov s vyššou pridanou hodnotou. Pre tvorbu inovácií a ich transfer do praxe je potrebná kvalitná výskumno-inovačná základňa. Integráciou výskumnej kapacity pracovísk (Technickej univerzity a SAV) do spoločnej platformy sa vytvorí priestor pre jej kvalitatívny rozvoj a efektívne riešenie problémov praxe. Koordinácia činnosti a zamerania pracovísk, zlepšenie personálnej a technickej infraštruktúry výskumu zabezpečí jeho konkurencieschopnosť na európskej úrovni.

Stručne zahnuté:

  • SVIP je založená na štruktúre ETP, počet súčasných členov je 4, ale platforma je otvorená pre ďalších záujemcov o spoluprácu.
  • SVIP pokrýva celý cyklus od výskumu, vývoja a transferu poznatkov a technológií do praxe.
  • SVIP integruje disponibilné výskumné kapacity a ich koncentráciu na koncepčný a aplikovaný výskum s využitím domácich surovinových zdrojov.
  • Strategickým cieľom SVIP je komplexné riešenie úloh a projektov ETP-SMR.
  • SVIP podporuje spoluprácu výskumno-vývojových inštitúcií v aplikovanom výskume v regióne a na Slovensku a tým prispieva k zvyšovaniu hospodárskeho rastu.
  • SVIP sa zameriava sa na VaV nových technológií spracovania odpadov do nových produktov (prachové úlety pre mikro a nano aplikácie).

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín