Projekt na dofinancovanie účasti v FP7: Innovative Technologies and Concepts for the Intelligent Deep Mine of the Future

Anotácia

Projekt 7. Rámcového programu – Innovative Technologies and Concepts for the Intelligent Deep Mine of the Future vo výzve FP7-NMP-2011-LARGE-5, ktorého VRP je členom a riešiteľom má 25 percentnú spoluúčasť. Nakoľko Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) pri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnila výzvu na dofinancovanie tejto spoluúčasti pod názvom Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadosti o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti. VRP využilo túto možnosť a požiadalo o tento grant. Poskytovateľ (APVV) dňa 14.11. 2012 rozhodol na základe zmluvy č. DO7RP-0037-11 o poskytnutí finančných prostriedkov na dofinancovanie tohto projektu v požadovanej výške (25%) z rozpočtu projektu pre výskumné a vývojové aktivity. Agentúra APVV týmto napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín