Prevádzkové overenie funkčnosti prototypu integrovaného tepelného agregátu v procese kaustifikácie magnezitu a optimalizácia jeho parametrov

Anotácia

Náplňou projektu bola výstavba prototypu integrovaného tepelného agregátu (ITA) a prevádzkové overenie jeho funkčnosti v procese kaustifikácie magnezitu, overenie a následná optimalizácia konštrukčných, technologický, environmentálnych a prevádzkových parametrov. Získané nové poznatky boli využité pri vypracovaní projektovej dokumentácie a podkladov pre certifikáciu, schvaľovacie konanie a patentovanie, čím sa naplnili nutné predpoklady pre jeho úspešné uvedenie na trh.

ITA predstavuje pokrokovú, vo svete unikátnu technológiu energeticky a environmentálne efektívnej tepelnej úpravy surovín, založenú na princípe krížového prechodu plynného média cez dynamickú tenkú vrstvu zrnitých materiálov, ktorá je využiteľná pre technologické (ohrev, sušenie, praženie, slinovanie) a ekologické (zachytávanie úletov a exhalátov, spaľovanie odpadkov, neutralizáciu vratných vôd) procesy.

Partneri ATIM, s.r.o. Košice SMZ, a.s. Jelšava

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín