Návrh efektívneho logistického systému pre priemyselné a komunálne odpadové hospodárstvo

Anotácia

Uplatňovanie svetových trendov v ochrane neobnoviteľných prírodných surovinových zdrojov vedie k novému pohľadu na odpady ako na významný alternatívny zdroj surovín. K rozsiahlejšiemu využívaniu odpadov, ako zdroja surovín, resp. energie bráni ekonomická náročnosť procesu zhodnocovania odpadov.

V projekte bolo definované komplexné riešenie pre odpadové hospodárstvo, zahrňujúce návrh optimálneho marketingového, logistického, technicko-technologického a ekonomického subsystému umožňujúceho dosiahnutie „ekologickej ekonomiky a ekonomickej ekológie“ ako aj trvale udržateľného rastu slovenského hospodárstva.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín