Národné výskumno-vývojové inovačné siete

  1. VRP – Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov
  2. VRP – Centrum spolupráce s praxou v oblasti získavania a spracovania surovín
  3. VRP – zakladateľ Slovenskej výskumno-inovačnej platformy pre trvalo udržateľné surovinové zdroje
  4. VRP – zakladateľ Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín NTP VVIS

VRP – Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov

VRP podpisom zmluvy medzi Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy a Technickou univerzitou v Košiciach dňa 15.5.2009 získalo štatút Centra excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov. VRP je jeho zakladajúcim a koordinačným pracoviskom. Realizácia projektu zabezpečila kritickú kapacitu výskumného potenciálu pre návrh energeticky, environmentálne, materiálovo a ekonomicky efektívnych riešení. Účelná podpora aktivít (modernizovaná najmä technická infraštruktúra), uplatnený procesný prístup a informatizácia procesov rýchlo priniesla a prináša hodnotné inovácie. Ich aplikácia umožní trvalo udržateľný rozvoj v oblasti získavania a spracovania nerastných surovín a vznik nových podnikateľských aktivít v rámci regiónu. Uskutočnenou systémovou integráciou pracovísk Technickej univerzity a Ústavu geotechniky SAV napojených na prax a výchovu odborníkov sa komplexne pokryje výskum v prioritnej oblasti – Využitie domácich surovinových zdrojov a Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné nerastné zdroje (ETPSMR).

VRP- Centrum spolupráce s praxou v oblasti získavania a spracovania surovín

Na základe podpísanej multilaterálnej zmluvy o spolupráci vo výskume a vývoji v rámci spoločného pracoviska univerzity a podnikateľskej praxe VRP od 13.10.2009 sa stalo Centrom spolupráce s praxou Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach pre oblasť získavania a spracovania surovín. V rámci tohto centra VRP plní funkciu hlavnej výskumnej, integrujúcej a koordinujúcej organizačnej zložky. Vzťahy so spolupracujúcimi už vyššie vymenovanými partnerskými spoluzakladateľskými podnikmi sú upravené podpísanými zmluvami o spolupráci vo výskume a vývoji, hospodárskymi zmluvami a zmluvami o spolupráci pri riešení konkrétnych projektoch aplikovaného výskumu. Náplň činnosti VRP a úlohy zmluvných strán a špecifikácia podmienok, za ktorých budú úlohy plnené sú upravované v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo spoločného riešenia rozvojového projektu v rámci programu SUSPP Agentúry na podporu vedy a výskumu s názvom: Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín- Centrum spolupráce s praxou.

VRP- zakladateľ Slovenskej výskumno-inovačnej platformy pre trvalo udržateľné surovinové zdroje

Dňa 7. novembra 2011 v priestoroch rektorátu Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil slávnostný podpis Zmluvy o spolupráci vo výskume a vývoji medzi štyrmi košickými vedeckými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti získavania a spracovania surovín. Predmetom zmluvy je vytvorenie združenia s názvom: Slovenská výskumno-inovačná platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje. Účelom združenia a cieľom jeho činnosti je integrácia výskumných kapacít pracovísk univerzity a ústavov SAV do spoločnej platformy umožňujúcej efektívne realizovať výskum, vývoj a inovácie v oblasti získavania a spracovania surovín, predovšetkým riešenie aktuálnych problémov podnikovej praxe a urýchlený transfer výsledkov vedy a výskumu do praxe. Podpis zmluvy je výsledkom vzájomnej úspešnej vedeckej spolupráce v rámci riešenia spoločného projektu v rámci výzvy ASFEU s názvom: Slovenská výskumno-inovačná platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje. Projekt je strategickou príležitosťou pre mobilizáciu výskumu v oblasti získavania a spracovania surovín prostredníctvom integrácie a dobudovania jeho výskumných kapacít, ale najmä zmenou jeho všeobecne zameranej orientácie. Zameranie výskumu na konkrétne potreby praxe a transfer nových poznatkov a technológií do praxe v podobe high-tech inovácií pomôžu zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj odvetvia a tým aj zvýšenie záujmu o výskum a jeho podporu zo strany praxe. Vznikom spoločnej platformy sa vytvorili podmienky nielen pre vecnú koordináciu výskumu ale aj pre skvalitnenie spoločnej personálnej a technickej výskumnej infraštruktúry v oblasti využitia domácich surovinových zdrojov, čo umožní zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského výskumu v rámci európskeho výskumného priestoru a jeho zapojenie do aktivít v rámci Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné surovinové zdroje.

VRP – zakladateľ NÁRODNEJ TECHNOLOGICKEJ PLATFORMY PRE VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE SUROVÍN ( NTP VVIS)

VRP, ktoré je členom riadiaceho výboru platformy (High Level Group) Európskej technologickej platformy pre udržateľné surovinové zdroje (ETP SMR), bolo vedením ETP SMR poverené k založeniu slovenskej Národnej Technologickej Platformy pre Udržateľné Surovinové Zdroje v spektre od prieskumu a ťažby surovín, cez spracovanie, metalurgiu, až po recykláciu a substitúciu. Ustanovujúca valná hromada združenia NTP VVIS sa konala dňa 6. novembra 2014 v hoteli Hrádok pri Jelšave – SMZ, a.s. Jelšava. Združenie aktívne pôsobí vo výskume, vývoji a aplikácií výsledkov vo forme konkrétnych inovácií v rámci slovenských podnikov pôsobiacich v sektore získavania a spracovania surovín. Združenie sa v rámci svojej výskumno-vývojovej činnosti sústreďuje na problematiku získavania, spracovania surovín a pre potreby podnikovej praxe (prioritne pre svojich zmluvných partnerov) vyvíjania riešení na všetkých inovačných úrovniach (úroveň elementárneho procesu, komponentu, modulu, agregátu a technológie) a v rámci celého inovačného cyklu (základný a aplikovaný výskum, vývoj, transfer a realizácia). Združenie poskytuje odborný servis pre potreby Ministerstva školstva VVaŠ SR, Ministerstva hospodárstva SR v oblasti získavania a spracovania surovín a Ministerstva životného prostredia SR, na základe podpory ktorých vzniklo. V súvislosti s tým združenie podporuje výmenu informácií medzi svojimi členmi a s členmi obdobných európskych a ďalších medzinárodných asociácií. Účelom a cieľom združenia je vytváranie konzorcií pre realizáciu národných a európskych výskumných projektov; aktívne pôsobenie na prostredie k zlepšovaniu konkurencieschopnosti slovenských podnikov v priemyselnej oblasti; aktívne zapájanie sa do výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorého výstupom budú noví odborníci v oblasti získavania a spracovania surovín; organizovanie a účasť na vedecko-technických konferenciách, seminároch; propagovanie slovenskej vedeckej a technickej spolupráce a vedecko-technického vývoja a inovácií. Združenie sa vo svojej činnosti sa zameriava na oblasti, ktoré majú pre SR značný ekonomický dopad a spoločenskú závažnosť, sú predmetom veľkého záujmu verejnosti na národnej, ale aj európskej úrovni a majú vysoký potenciál pridanej hodnoty. Združenie NTP VVIS má definovanú svoju organizačnú štruktúru, predsedníctvo a pracovné skupiny.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín