Koncepcia predikčného systému riadenia pre rýchlootáčkovú rotačnú sušiareň

Anotácia

Voľba predikčného systému umožňuje pre procesy s dopravným oneskorením a zotrvačnosťou eliminovať poruchy a tým zabezpečiť požadovaný priebeh výstupných veličín. Pre rýchlootáčkovú sušiacu pec je kľúčový parameter požadovaná výstupná vlhkosť materiálu. Predikčný systém je založený na simulácii procesu sušenia. Použitý simulačný model je priebežne kalibrovaný na prebiehajúci proces čo umožňuje riadiť proces dopredne vo virtuálnej oblasti.

Proces riadenia je hierarchicky usporiadaný pre úroveň optimalizácie, stabilizácie a priameho riadenia. Na úrovni optimalizácie sú určované optimálne trajektórie procesu podľa zvolených kritérií optimálnosti. Priebeh procesu v blízkosti optimálnej trajektórie je zabezpečovaný korekciou riadiacich veličín, v našom prípade je jedinou riadiacou veličinou príkon, ktorý sa zabezpečuje na úrovni priameho riadenia. Výhodou navrhnutého riešenia je včasné reakcia na zmenu – poruchy vstupných parametrov vstupného materiálu, predovšetkým vlhkosti vsádzky. Aplikáciou navrhnutého systému možno dosiahnuť požadovanú kvalitu produktu pri rôznych vstupných podmienkach.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín