Laboratórium virtuálnej reality pre továreň budúcnosti

Anotácia

VRP je členom ďalšieho medzinárodného projektu – Programu cezhraničnej spolupráce Maďarskej republiky a SR s názvom Laboratórium virtuálnej reality pre továreň budúcnosti, kde pilotným výstupom je riešenie Digitálnej továrne pre tepelné spracovanie surovín v SMZ Jelšava, a.s. Základným a strategickým cieľom projektu je prispieť k ekonomickej a sociálnej integrácii a k dynamickému rozvoju cezhraničných vzťahov regiónov Miškolc a Košice. Základným cieľom je vytvorenie laboratória virtuálnej reality, ktoré bude integrovať intelektuálnu a materiálovú/výskumnú kapacitu partnerov na oboch stranách, podporu technologického rozvoja a konkurencieschopnosti najmä malých a stredných podnikov (SME), ďalej je to využitie zdrojov laboratória virtuálnej reality na zvýšenie efektivity a inovačnej intenzity firiem v regióne, podporu vzťahov prekračujúcich hranice a podpora transferu technológií. Celkovým efektom projektu by malo byť zvýšenie synergie medzi partnermi v oblasti existujúcich poznatkov, vo vedeckom výskume a vývoji a integrácia moderných inžinierskym aktivít/kapacít využívajúcich IKT vo virtuálnom priestore.

Partneri

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatásii Közalapítvány, Budapesť, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky – Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Dňa 30.9. 2014 bol oficiálne ukončený projekt EÚ HUSK – Program cezhraničnej spolupráce Maďarskej republiky a SR s názvom Laboratórium virtuálnej reality pre továreň budúcnosti, ktorý bol založený na koncepte Digitálnej Fabriky. Na projekte sa okrem VRP, ktoré malo úlohu hlavného slovenského koordinátora, zúčastnila aj Fakulta Elektrotechniky a Informatiky (FEI), konkrétne Katedra kybernetiky a umelej inteligencie a maďarský partner – inštitút BAY-LOGI z Miškolca. Všetky stanovené ciele a požiadavky boli zo slovenskej strany splnené a dodržané. Pilotný projekt bol realizovaný a demonštrovaný v banskom podniku SMZ Jelšava, a.s. O výsledkoch tohto projektu informovalo VRP na dvoch medzinárodných prezentáciách – na významnom medzivládnom stretnutí v rámci maďarsko-slovenskej spolupráce, ktoré sa konalo v novembri 2012 vo Višegráde a na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou „VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE V ZÍSKAVANÍ A SPRACOVANÍ SUROVÍN“, ktorá sa konala v dňoch 20. – 21.3. 2014 v hoteli HRÁDOK pri Jelšave a ktorá bola zároveň SME workshopom pre projekt HUSK. Výsledky projektu z pohľadu aktivít VRP predstavujú:

  • Vizualizácia všetkých objektov (prvkov) a budovy MaL v 3D
  • Layout 3D objektov podľa technologickej schémy ideálne ako aj v budove MaL
  • Tlač 3D modelu celej technologickej linky – ideálne usporiadanej a v budove MaL
  • Vizualizácia technologických zariadení podľa reálnych, resp. výrobcami definovaných parametrov a u zariadení, ktoré ešte nie sú overené podľa očakávaných parametrov – 4D.
  • Virtuálna realita (4D) – demonštračný model technologickej linky
  • U hlavných zariadení (ITA, RORP, NŠP) je ich riadiaci systém prepojený s 4D modelom.
  • História riadiacich zásahov môže byť archivovaná a využívaná v rámci neurónových sietí ako „HELP“ resp. systém pre podporu rozhodovania (DSS) pre operátora.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín