High Tech a nové technológie pre oblasť získavania a spracovania nerudných surovín

Anotácia

Riešenie štátnej úlohy výskumu a vývoja bolo vo výskumnej oblasti zamerané na získanie komplexných poznatkov o princípoch a chovaní dynamickej tenkej vrstvy zrnitého materiálu. Podporné prostriedky tvoria prostriedky pre určovanie základných reologických, hydromechanických a tepelných parametrov spracovaných materiálov a programové prostriedky pre simuláciu a optimalizáciu.

Vývojová časť úlohy zahrňovala vývoj komponentov a integrovaných zariadení na princípe tenkej dynamickej vrstvy zrnitého materiálu. Bol dokončený poloprevádzkový integrovaný tepelný agregát v spoločnosti Slovmag, a.s. Lubeník. Uskutočnili sa na ňom poloprevádzkové skúšky navrhnutých riešení. Na základe ich výsledkov bol navrhnutý predohrievač vsádzky do rotačnej pece a spracovaná jeho technická dokumentácia.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín