ERA-NET pre vytvorenie sietí pre priemyselné spracovanie surovín pre Európsky priemysel

Anotácia

Cieľom projektu je v rámci budovania Európskej výskumnej siete (ERA-NET) vybudovať výskumnú sieť (ERA-MIN) v oblasti priemyselného spracovania surovín pre európsky priemysel.

Náplň projektu je rozdelená na tri časti:

  • Koordinácia výskumných programov na poli výroby a dodávok surovín v súlade s Iniciatívou EU v oblasti surovinových zdrojov (EU Raw Materials Initiative).
  • Prekonanie súčasného stavu fragmentácie siete výskumných programov.
  • Príspevok k vývoju ”Surovinových zdrojov pre modernú spoločnosť” (Raw Materials for a Modern Society) v rámci EIP – Európskych inovačných partnerstiev pre vývoj sietí.

Úlohou konzorcia je podporovať integráciu európskeho priemyslu formou spojených výziev (joint call). Prvá s názvom Green Mine už bola odštartovaná a ďalšie sa očakávajú v nasledujúcich mesiacoch. Mnohé organizačné a finančné záležitosti však nie sú doriešené, a tak platforma ETP SMR (VRP je členom ETP SMR) dostala za úlohu koordinovať činnosť a stratégiu tohto konzorcia. Plní a potenciálni členovia sú rozdelení do pracovných skupín podľa ich zamerania. VRP je členom pre skupinu WG1 – primárne zdroje, v rámci ktorej sa snaží o presadenie relevantného zastúpenia SR v tomto konzorciu a presadzuje spoločnosť SMZ, a.s. Jelšava ako pilotnú európsku banskú prevádzku.

Partneri

Konzorcium ERA-MIN je zložené z významných podnikov, združení a univerzitných pracovísk sektora získavania a spracovania surovín, ktoré majú schopnosť integrovať a spájať subjekty do cielených komunít. 11 zakladajúcich členov je vedených ako Plní členovia, ostatní záujemcovia budú postupne prijímaní ako Asociovaní členovia alebo ako členovia ERA-MIN Fóra. Okrem toho tam pôsobí skupina expertov, ktorej cieľom je pripraviť plné fungovanie konzorcia a pripraviť strategické dokumenty – medzi nimi je aj jeden člen VRP.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín