Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov – 2.etapa

Anotácia

Anotácia Primárnym cieľom projektu je rozvoj CEV pre komplexné riešenie výskumných úloh definovaných strategickými potrebami slovenskej hospodárskej praxe a ETP pre trvalo udržateľné nerastné zdroje. Tento cieľ je napĺňaný prostredníctvom skvalitňovania technickej a personálnej infraštruktúry budovaného pracoviska excelentného výskumu v prioritnej oblasti č.12.: „Využitie domácich surovinových zdrojov“ s dôrazom na schopnosť efektívne riešiť aktuálne potreby slovenskej hospodárskej praxe v súlade so svetovými vývojovými trendmi. Tento cieľ bude realizovaný prostredníctvom:

  • pokračujúcej vecnej koncentrácie a inštitucionálnej integrácie výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematického centra s cieľom realizovať na kvalitatívne vyššej hladine spoločný komplexný výskum vo vednom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov;
  • budovania infraštruktúry pre cieľovo orientovaný výskum a vývoj so zameraním na dosiahnutie vyššej finalizácie spracovania slovenských surovín na báze karbonátov (najmä magnezitu, mastenca a serpentinitu), silikátov, ílových materiálov a druhotných surovinových zdrojov,
  • informatizácie a digitalizácie výrobných ako aj výskumných procesov s cieľom dosiahnuť ich zefektívnenie, skvalitnenie a využitie v zmysle rozvíjanej koncepcie Digitálnej fabriky,
  • aktívneho pôsobenia v rámci Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné nerastné zdroje a zapojenia sa do súvisiacich európskych výskumných sieti.
  • využitia vyvinutých výrobkových a technologických inovácií a ich implementácie v podnikoch využívajúcich potenciál slovenských surovinových zdrojov.

Strategickým cieľom budovania a činnosti CEV je prostredníctvom vyprodukovaných SMART výrobkových a technologických inovácií zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenských ťažobných a spracovateľských podnikov na svetových trhoch, čo je predpokladom pre trvalý regionálny ekonomický, sociálny a environmentálny rozvoj.

  Partneri Ústav geotechniky SAV Košice Hutnícka fakulta TU v Košiciach