Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov

Anotácia

Slovenská republika je relatívne bohatá na nerudné suroviny. Strategický význam má využitie magnezitu, vápenca, dolomitu, mastenca, bentonitu, atď. Požiadavka trvalo udržateľného rozvoja si vyžaduje inovácie technológií pre ich efektívnejšie vyhľadávanie, získavanie, primárne aj sekundárne spracovanie (recyklácia) do produktov s vyššou pridanou hodnotou. Pre inovácie vyššieho rádu v celom hodnotovom reťazci je potrebná kvalitná vedeckovýskumná základňa, ktorá je historicky v tejto oblasti situovaná v Košiciach. Integráciou výskumu realizovaného na Technickej univerzite a SAV sa vytvoril priestor pre jej kvalitatívny rozvoj, ktorý umožní riešenie aktuálnych problémov praxe. Súčasné personálne obsadenie sa vyznačuje vysokou odbornosťou a schopnosťou generovať nové originálne riešenia.Zlepšenie technickej infraštruktúry výskumu umožnilo zvýšiť jeho konkurencieschopnosť na európskej úrovni.

Centrum excelentného výskumu (CEV) je vytvorené integráciou technicky a personálne dobudovaných výskumných pracovísk TU a SAV. Vecná integrácia sa uskutočnila prostredníctvom riešenia spoločných výskumných projektov. Organizačnú integráciu zabezpečilo Vývojovo-realizačné pracovisko fakulty BERG koordináciou výskumných aktivít a cez svoju organizačnú zložku – Centrum spolupráce s praxou aj napojenie výskumu na podnikovú prax. Tým sú vytvorené predpoklady pre základný výskum orientovaný na potreby slovenského ťažobného a spracovateľského priemyslu a urýchlený transfer výsledkov do praxe.

Napojenie pracoviska na ETP SMR je realizované oficiálnym členstvom žiadateľa a zapojením sa do činnosti platformy riešením spoločných výskumných projektov. Výchovné aktivity budú uskutočnené v rámci existujúcich foriem štúdia, resp. vytvorením nových študijných programov zameraných na inovačné aktivity. Realizácia projektu zabezpečila kritickú kapacitu výskumného potenciálu pre návrh energeticky, environmentálne, materiálovo a ekonomicky efektívnych riešení. Účelná podpora aktivít (modernizovaná najmä technická infraštruktúra), uplatnený procesný prístup a informatizácia procesov rýchlo prinesie hodnotné inovácie. Ich aplikácia umožňuje trvalo udržateľný rozvoj v oblasti získavania a spracovania nerastných surovín a vznik nových podnikateľských aktivít v rámci regiónu. Systémovou integráciou pracovísk Technickej univerzity a Ústavu geotechniky SAV napojených na prax a výchovu odborníkov sa komplexne pokryje výskum v prioritnej oblasti – Využitie domácich surovinových zdrojov a Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné nerastné zdroje (ETP). Diseminácia výsledkov projektu sa premietne do vzniku nových publikácií, patentov, vzdelávacích programov a podnikateľských aktivít.