Centrum spolupráce s praxou – realizačný grant

Anotácia

Ciele projektu sú primárne smerované na systémovú integráciu a aktiváciu disponibilných výskumných kapacít v oblasti získavania a spracovania surovín prostredníctvom inštitucionálneho a programového prepojenia výskumného pracoviska univerzity s inovačne zameranými pracoviskami spolupracujúcich podnikov. Sekundárnym cieľom predloženého projektu je dynamizácia ďalšieho rozvoja vytvoreného spoločného výskumného potenciálu schopného produkovať inovácie, ktoré pomôžu slovenským podnikom byť konkurencieschopnými na svetových trhoch. Strategické smerovanie a návrh plánovaných činností na nasledujúci rok pre Centrum spolupráce s praxou pre oblasť získavania a spracovania surovín riadi Priemyselná rada.

Poslaním vzniknutého pracoviska je zabezpečovať potreby slovenského priemyslu v oblasti získavania a spracovania surovín prostredníctvom vybudovania potrebnej infraštruktúry. Jej súčasťou budú: laboratórne priestory, virtuálne pracoviská a pilotné podnikové pracoviská. Náplňou činnosti pracoviska je výskumná a vývojová činnosť, inovácie, overovanie nových riešení a ich implementácia v praxi. Do poskytovania odborných služieb budú intenzívne zapájaní okrem vlastných zamestnancov aj graduálni a postgraduálni študenti.