Pokročilé technológie pre banský podnik 21. storočia

Anotácia

Nové inovačné aktivity projektu vyústia do komplexnej integrácie procesov a produktov založenej na informatizácii a digitalizácii procesov, na následnom rozvoji inteligentnej výroby– SMART Factory. Aktivity projektu (informatizácia, digitalizácia, verifikácia a SMARTizácia procesov získavania a spracovania surovín ako aj diseminácia výsledkov). Tieto aktivity sú organizačne zabezpečované pracoviskom VRP, resp. jeho organizačnými zložkami. Centrom excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov (CEV) a Centrum spolupráce s praxou (CSsP). CEV zabezpečí koordináciou a realizáciu plánovaných výskumných aktivít a CSsP priame napojenie na podnikovú prax a verifikáciu výsledkov výskumu v poloprevádzkovom meradle na detašovanom pracovisku VRP v Jelšave.

Pre technické zabezpečenie riešenia bude využitá infraštruktúra VRP vybudovaná z dosial riešených výskumných projektov a intenzívne rozširovaná so štrukturálnych fondov. Ide o moderné laboratórne prístrojové vybavenie, no predovšetkým o jedinečné pilotné a experimentálne zariadenia z vlastnej produkcie. Pre riešenie projektu je vytvorený kolektív z výskumných pracovníkov VRP doplnený o zástupcov z priemyselnej praxe. Tým sú vytvorené všetky predpoklady pre efektívny výskum orientovaný na potreby slovenského banského priemyslu a urýchlený transfer jeho výsledkov do praxe