Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy

Anotácia

Navrhnuté aktivity projektu zahrňujú komplex úloh: výber a predúpravu vhodných energetických surovín, optimalizáciu procesov fermentácie a kogenerácie a partnerom riešené využitie odpadného tepla v rýchlootáčkovej rotačnej sušiarni a termické spracovanie biomasy v novej technológií trojstupňového spaľovania. Popri realizácii technicko-energetických aktivít sa priebežne vykoná ekonomické hodnotenie a analýza rizikových a kvalitatívnych parametrov za účelom vytvorenia všeobecného ekonomického modelu zhodnocovania biomasy. Realizácia projektu zahrňuje matematické a ekonomické modelovanie, laboratórne fyzikálne experimenty, návrh a pilotné overovanie funkčnosti inovovaných a nových riešení v rámci VVaICB. Prostriedkom zefektívnenia výskumno-vývojovej činnosti je aktívne využitie vzájomne prepojených digitálnych a fyzických modelov a zariadení do ucelených energetických systémov.

  Partneri Ekonomická univerzita Bratislava – Výskumno-vývojové a inovačné centrum Biomasy Kapušany