Rýchlootáčková rotačná pec

Anotácia

Náplňou projektu bol aplikovaný výskum nového spôsobu spracovania jemnozrnných a prachových materiálov v mechanicky fluidizovanej vrstve a vývoj rýchlootáčkovej rotačnej pece (RORP) pracujúcej na tomto princípe. Projekt priamo nadväzoval na končiaci projekt APVV-20-061905. Výsledky aplikovaného výskumu (fyzikálneho a matematického modelovania a poloprevádzkových experimentov) boli priamo overené na postavenom prototype RORP navrhnutom pre kaustifikáciu jemnozrnného magnezitu. Uskutočnením pilotných prevádzkových experimentov bola overená funkčnosť zariadenia, uskutočnená optimalizácia jeho technických, technologických, prevádzkových a ekonomických parametrov. Získane nové poznatky boli využité pri vypracovaní projektovej dokumentácie a podkladov pre certifikáciu, schvaľovacie konanie a patentovanie komerčné realizovateľného agregátu a prípravu jeho úspešného uplatnenia na trhu.

Partneri ATIM, s.r.o. Košice